โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

Learn More

อพ.สธ.

Learn More         โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

Our Recent Works

OUR PARTNERS

ADDRESS

  • Address: เลขที่ 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ถนนแจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ
  • Email: bell.pnru@gmail.com
  • Website:
    www.bellcenter-pnru.com/rspg/
  • Tel: 02-544-8194