ความเป็นมา

         ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 การดำเนินงานกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้สนองพระราชดำริฯ โดยจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการ อพ.สธ. ดำเนินการกิจกรรมในการอนุรักษ์ในด้านต่าง ๆ กำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็น

1) ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ

3) วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี

ประกอบไปด้วย 3 กรอบเรียนรู้ และ 7 กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

1. กรอบเรียนรู้ทรัพยากร

        1.1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
        1.2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
        1.3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

2. กรอบการใช้ประโยชน์

        2.1 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
        2.2 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

3. กรอบสร้างจิตสำนึก

        3.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
        3.2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


ADDRESS

  • Address: เลขที่ 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ถนนแจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ
  • Email: bell.pnru@gmail.com
  • Website:
    http://www.bellcenter-pnru.com/rspg/
    https://www.facebook.com/rspgpnru/
  • Tel: 02-544-8194