Slide #1 image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

โครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Establishment of Biodiversity, Environment
and Local Wisdom for Quality of Life Center (BELL Center)

Slide #2 image

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับเครือข่าย
  4. เพื่อพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
NextPrev

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์

 

เชิงปริมาณ

  1. ได้ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นประโยชน์
  2. ได้กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น
  3. ได้เครือข่ายความร่วมมือ

เชิงคุณภาพ

  1. ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้
  2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
  3. เครือข่ายมีการพัฒนาในระดับดี