Slide #1 image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

โครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Establishment of Biodiversity, Environment
and Local Wisdom for Quality of Life Center (BELL Center)

Slide #2 image

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับเครือข่าย
 4. เพื่อพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
NextPrev

แผนยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1

    การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป้าประสงค์

    การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กลยุทธ์

 1. ศึกษาและรวบรวมพันธุกรรมพืช
 2. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
 3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


ยุทธศาสตร์ที่ 2

    การวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

    ได้องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์

 1. ศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม
 2. พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 3

    การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

 1. ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สะดวกและรวดเร็ว

กลยุทธ์

 1. ฝึกอบรม เช่น เทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 2. บริการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. จัดค่ายเยาวชนความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. จัดประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 4

    กระบวนการดำเนินงานของศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

เป้าประสงค์

    เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

กลยุทธ์

 1. พัฒนากระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
 2. ดำเนินกิจกรรม/โครงการโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ตามบริบท
 4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ