Slide #1 image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

โครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Establishment of Biodiversity, Environment
and Local Wisdom for Quality of Life Center (BELL Center)

Slide #2 image

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับเครือข่าย
  4. เพื่อพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
NextPrev

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


    เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งศูนย์ความหลายหลายทางชีวภาพฯ นี้ อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ ดังนี้

ปรัชญา

    พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

    องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

  1. ศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านการฝึกอบรม เสริมสร้างประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต