Slide #1 image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

โครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Establishment of Biodiversity, Environment
and Local Wisdom for Quality of Life Center (BELL Center)

Slide #2 image

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับเครือข่าย
  4. เพื่อพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
NextPrev


ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนา เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น"
รายละเอียด : ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 อาคารปิยมหาราช (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร *** กรุณาสำรองที่นั่งและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/1OxVqpj หรือส่งแบบตอบรับมาที่ bell.pnru@gmail.com หรือ โทรสาร 02-522-6609 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 , (10-07-2559)

ติดตามภาพกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย วันที่ 3 มิ.ย.2559
รายละเอียด : http://www.bellcenter-pnru.com/album/ , (08-06-2559)

เครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รายละเอียด : โดย ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล , (08-06-2559)

การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
รายละเอียด : โดย ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , (08-06-2559)กำหนดการกิจกรรม (เปิดรับลงทะเบียน online)

วันที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ลงทะเบียน

- ไม่มีกิจกรรมที่เปิดให้ลงทะเบียน -