Slide #1 image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

โครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Establishment of Biodiversity, Environment
and Local Wisdom for Quality of Life Center (BELL Center)

Slide #2 image

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับเครือข่าย
  4. เพื่อพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
NextPrev

ความเป็นมาเครือข่ายวิจัยฯ
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ในทุกระดับ

กรอบของความร่วมมือ

สำนักบริหารโครงการฯ มีบทบาทใน ก) จัดหางบประมาณจากแหล่งต่างๆ เพื่อการดำเนินงานของเครือข่าย ข) จัดหาที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยง ในการขับเคลื่อนการดำเนินการของเครือข่าย ค) ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ง) ประสานกับหน่วยงานในต่างประเทศให้เข้ามาร่วมการทำงานกับเครือข่ายฯ
มหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทใน ก) การวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข) ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ในการดำเนินงานของเครือข่ายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ค) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ในทุกระดับ ง) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ฯและสนับสนุนให้บุคลากรหรือผู้แทนของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตามบันทึกความร่วมมือนี้มีกำหนดเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นต้นไป หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้สิ้นสุดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน